મેનેજમેન્ટ ક્વોટા / વેકન્ટ કવોટા પ્રવેશ

✤ VQ / MQ / NRI / NRI Sponsored Quota ✤


Sr. No. Department Admitted Seats Available
TWFS ACPC (BE) ACPC (D2D) MQ VQ (BE) VQ (D2D)
1 Civil Engineering 0 0 6 0 68 65
2 Computer Engineering 0 0 3 0 68 71
3 Mechanical Engineering 0 0 1 0 68 77
4 Chemical Engineering 0 0 0 0 68 78

Kindly apply now for online application   Apply Now
Last Date to Apply 30th November, 2020.

Application form along with self attested below mentioned documents:

  1.   12th standard Mark-sheet (As applicable)
  2.   Copy of GUJCET/JEE Mark-sheet - 2020 (As applicable)
  3.   Diploma Mark sheet- All Semesters (As applicable)
  4.   Diploma Passing Certificate (As Applicable)
  5.   Leaving certificate/Transfer certificate
  6.   Valid Caste certificate (SEBC/SC/ST/EWS)
  7.   Valid Non creamy layer certificate (For SEBC)

ડિગ્રી એન્જીનિયરિંગમાં રાજય સરકારશ્રીની પ્રવેશ (ACPC) ના નિયમોનુસાર રપ% બેઠકો મેનેજમેન્ટ કવોટા (VQ/MQ/NRI/NRI Sponsored)

સંસ્થાએ ભરવાની થાય છે. સંસ્થા ખાતે આ બેઠકોમાં પ્રવેશ માટે પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નિયત કરેલ લાયકાત ધરાવતા પ્રવેશ ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ

કોલેજનો સમય સવારે ૦૮-૩૦ થી ૦૧-૩૦ સુધીમાં સંપર્ક કરો.

પ્રવેશ અંગે વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો

ડૉ. સંજય અગલ - 98 98 96 8008